aaa
a
   O instytucie  Kontakt        


                                                                             ... tradycja, edukacja, przedsiębiorczość 

                                                                << Strona główna
Informacje o instytucie
Struktura organizacyjna
Wspomóż nas
Przyjaciele instytutu
Ludzie instytutu
Kariera
Dokumenty instytutu
Galeria
Dla mediówInformacje o instytucie
   
Do niedawna w nauce ekonomii wyróżniało się trzy tradycyjne czynniki produkcji: ziemię, kapitał i pracę. Dla funkcjonowania współczesnej gospodarki konieczny jest jednak czwarty i być może najważniejszy czynnik - wiedza. Świat wkracza w erę nowego dychotomicznego podziału na tych, którzy mają wiedzę i dzięki niej są zamożni oraz na ubogich, którzy wiedzy nie posiadają.

Instytut Spraw Społecznych to organizacja pozarządowa, która wspiera i sama prowadzi działalność naukową i oświatową w dziedzinach nauk społeczno-politycznych, ekonomicznych i prawnych. Powstała by szerzyć edukację, wspierać nowe inicjatywy, innowacyjne rozwiązania i badania, rozwijać potencjał młodych ludzi, wspierać naukowców, uczniów oraz studentów w realizacji ich planów.

Wierzymy w siłę nauki. Dlatego utworzyliśmy w pełni niezależny ośrodek naukowo-badawczy typu 'ThinkTank', który jest platformą wymiany spostrzeżeń i miejscem dyskusji o efektywnym funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarowaniu jego zasobami. Aspirujemy do miana instytucji opiniotwórczej. Chcemy inspirować ludzi biznesu i polityki. Chcemy pomagać zrozumieć świat.Celem Fundacji jest działalność na rzecz:

 • nauki, edukacji i wychowania,
 • podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa i promowania idei bezpłatnej pomocy prawnej,
 • ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, praw konsumenta, praw mniejszości narodowych i równouprawnienia,
 • propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
 • wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego i walki z bezrobociem,
 • zacieśniania międzynarodowej współpracy gospodarczej, kulturalnej i politycznej,
 • rozwoju i umacniania postaw społeczeństwa obywatelskiego i instytucji demokratycznego państwa prawa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony życia rodzinnego i przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • pomocy postpenitencjarnej, resocjalizacji i walki z przestępczością,
 • kultury i sztuki,
 • ochrony zabytków, tradycji, dziedzictwa narodowego i przyrodniczego,
 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • dobroczynności i pomocy społecznej,
 • ochrony i promocji zdrowia, aktywizacji osób w wieku poprodukcyjnym oraz integracji, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.