aaa
a
    O instytucie  Kontakt        


                                                                             ... tradycja, edukacja, przedsiębiorczość 

                                                                << Strona główna
Porady obywatelskie
Rzecznictwo obywatelskie


Rzecznictwo obywatelskie
Rzecznictwo to nic innego, jak występowanie w imieniu kogoś lub czegoś. Rzecznictwo nie ogranicza się jednak wyłącznie do reprezentowania konkretnych osób. Często jest się rzecznikiem pewnej sprawy lub występuje się w imię pewnych wartości, idei, obrony społecznie akceptowanych interesów pokrzywdzonych grup społecznych. Tym właśnie rożni się od lobbingu, rozumianego jako działanie w interesie bogatych grup nacisku.
Podstawy działalności organizacji pozarządowych w procesie cywilnym regulują art. 61 - 63 Kodeksu postępowania cywilnego, a w procesie karnym art. 90 - 91 Kodeksu postępowania karnego.
Organizacje pozarządowe mogą wytaczać powództwa na rzecz osób fizycznych oraz wstępować do toczących się cywilnych postępowań sądowych w zakresie swoich zadań statutowych w sprawach o alimenty, ochronę środowiska, ochronę konsumentów, ochronę praw własności przemysłowej, a także równości i niedyskryminacji. Mogą także przedstawiać sądowi swój pogląd, który może być istotny dla toczącej się sprawy.
W procesie karnym udział organizacji społecznej jest ograniczony do ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.